menu
 winkelmandje 

Aregnasan Waldorfschool 

Armenië, Jerevan

Armenië ligt in de zuidelijke Kaukasus en heeft de bezoeker veel te bieden: een lange geschiedenis, natuurschoon en een interessante cultuur. Het is het eerste land waar – in het jaar 301 – het christendom tot officiële staatsreligie uitgeroepen werd. Er zijn veel kerken en kloosters te bezichtigen, veelal op spectaculaire plekken, en overal kan men kruisstenen vinden, eenvoudig of kunstig bewerkt, elk exemplaar weer anders.

Geschiedenis van de Waldorfschool in Jerevan

Het voorzichtige begin van de Aregnasan Waldorfschool in Jerevan, de hoofdstad van de voormalige sovjetrepubliek Armenië, vond plaats in 1994. In een bestaande staatsschool werden klas 1 en klas 3 officieel erkend als experimentele klassen.

De vijandigheden rond de Nagorno-Karabach regio waren net aan het verminderen, het land verkeerde in een diepe economische crisis, er was nauwelijks elektriciteit en het onderwijssysteem was vrijwel kapot. Klaslokalen konden niet verwarmd worden en er was gebrek aan het meest elementaire materiaal.
Het salaris van een klassenleerkracht bedroeg $ 30, van een vakleerkracht $ 5–10 (sommigen hebben ook onbetaald gewerkt).

In Duitsland werd de vereniging ’ARARAT’ opgericht die nog steeds geld voor Armenië inzamelt, de hulp coördineert en de eerste financiële middelen ter beschikking stelde. Het maandelijkse budget beliep toen $ 120–150. Het IHF kan dankzij regelmatige schenkingen voor deze school hier substantieel aan bijdragen.

Huisvesting

De school is destijds gestart binnen een bestaande staatsschool. Er ontstonden steeds meer ernstige problemen met de directrice van de gastschool naarmate de vrijeschoolpedagogie en -klassen aan populariteit wonnen. Elk jaar knapte de school een lokaal op om meer leerlingen te kunnen ontvangen, en elk jaar nam de staatsschool het opgeknapte lokaal weer terug voor eigen leerlingen. Dit gaf veel spanning.
De school kwam in 2004 voor de keus te staan: particuliere school worden of ophouden. De private school heet nu Aregnasan (= zon) Waldorfschool.

Door de aanhoudende actieve tegenwerking van de directrice van de gastschool zag het er tot voor kort soms nog naar uit dat een andere locatie gevonden zou moeten worden. In 2008 kon er gelukkig een nieuw huurcontract afgesloten, niet meer met de staatsschool, maar direct met de regering. De Waldorfschool kan tot 2038 op haar huidige locatie blijven. Bovendien is de ruimte uitgebreid met bijna 60% (tot 1526 m2) maar de huur is slechts met 20% verhoogd. Bovendien kan eventueel een verdieping op het nieuw verworven gedeelte gebouwd worden.

Leiding

De school wordt kundig geleid door mevrouw Tsovinar of ook wel ’moeder Tsovinar’ genoemd. Ze is bekend met de antroposofie en het vrijeschool onderwijs; ze weet de weg in ’politiek’ Armenië, waarin ze zich gemakkelijk beweegt; ze geeft de school een bedding met visie, warmte, duidelijkheid en zakelijkheid. Ze is aanwezig bij de lerarenvergaderingen en beslist na overleg met het lerarencollege. Haar dochter Lussine is euritmiste en leerkracht aan de school. Het was hartverwarmend mee te maken hoe dit duo samen kan werken.

Heilpedagogie

De school is tevens bezig aangepast onderwijs te ontwikkelen voor kinderen die bijzondere zorg nodig hebben. Aanvankelijk zaten in iedere klas 1 of 2 van deze kinderen achterin de klas. Maar sinds 2 jaar is er een heilpedagogisch team gevormd, dat deze kinderen ook individuele lessen geeft. In oktober van 2007 heeft Gooyke van der Schoot een vervolg gegeven aan het leren lierspelen van een aantal leerkrachten en hen mogen helpen met het opstarten van muziektherapie, samen met een Nederlandse lerares die ook Armeens spreekt. Het IHF heeft de school dankzij de gerichte schenkingen en ook uit de algemene middelen diverse keren kunnen helpen; vorig jaar konden wij helpen met de inrichting van speciale leslokalen voor deze kinderen. Tot dan toe moest er als ze individueel les kregen op de gang of achter in de mensa gewerkt worden; u kunt zich voorstellen: concentratie-oefeningen op de gang waar iedereen doorheen loopt!
In oktober 2008 kwamen 2 leraressen die verbonden zijn aan deze afdeling van de school, naar Nederland om heilpedagogische en sociaal-therapeutische instellingen te bezoeken en mogelijkheden te leren kennen voor hun eigen school. Dit is voor hen heel inspirerend geweest en stimulerend.

Het IHF helpt mee met de financiëring van de opleiding in Moskou van een Armeense muziektherapeut.

Zie ook: Therapiecentrum Mayri...

Kleuterschool

De kleuterschool is ook particulier gevestigd in een afzonderlijke locatie. De wens om deze in of dichtbij de huidige Aregnazanschool te huisvesten is tot op heden helaas nog niet gelukt. In 2011 bestaat ze 20 jaar!

Bovenbouw

De regering in Armenië heeft besloten bovenbouwen los te koppelen van de onderbouwscholen en te concentreren in grote staatsscholen. De Waldorfschool zal alles op alles zetten om de bovenbouw te behouden. Het blijkt dat dit het beste kan door in het komende jaar (2011)met een nieuwe bovenbouwstroom te starten: de deuren gaan open voor instroom van leerlingen uit de reguliere scholen. Het is een uitdaging om voor deze leerlingen een aangepaste vorm te vinden, die naast het staatsonderwijs ook vrijeschoolelementen bevat.

Betrokkenheid van ouders

Het is nodig om de ouders van de scholieren in te schakelen om een aantal taken te ondersteunen van de medewerkers zoals, bijvoorbeeld, PR werk, zoeken naar nieuwe donateurs in binnen- en buitenland, omgaan met juridische vragen enz. Hier wordt aan gewerkt.

Cursussen

De school geeft cursussen over Waldorfpedagogie en antroposofie, die ook bezocht worden door mensen met een algemeen interesse in de antroposofie. (Dit cursusaanbod neemt eigenlijk de plaats in van een antroposofische vereniging, die in Armenië niet bestaat.)

Aanmeldingen

De school is gegroeid; elk jaar komt er een nieuwe eerste klas. Terwijl het in de eerste jaren moeilijk was voldoende kinderen voor de klassen te vinden, stond de school al in het schooljaar 1997/98 voor een hoogst problematische taak: de noodzaak om leerlingen af te wijzen. De klaslokalen waren namelijk alleen maar geschikt voor ongeveer 30 kinderen.

Inmiddels heeft de school 10 klassen met in totaal 360 leerlingen.

Als er schoolinspectie komt, wordt dit grondig aangepakt. De school krijgt dan gedurende twee weken de inspectie van het ministerie van onderwijs. Deze inspectie wordt in alle klassen door achttien inspecteurs voor alle vakken uitgevoerd; de uitkomsten waren zeer positief.

Twee jaar achtereen hebben de leraressen Duits de prijsvraag van de Duitse ambassade gewonnen. Zij wonnen een reis naar Duitsland en een verblijf van 4 weken om bijscholingscursussen te volgen.

Kunstzinige activiteiten

In de school werken tussen de 20 en 30 leerkrachten. Op muzikaal gebied gebeurt er veel: er zijn orkestgroepen gevormd, met hulp uit Nederland heeft de lier haar intrede gedaan en natuurlijk wordt er veel gezongen.

De school staat in Jerevan vooral bekend om haar circus- en toneeluitvoeringen die gedeeltelijk zelfs via de tv uitgezonden werden. Er worden officiële gasten uitgenodigd bij de eindtoneeluitvoeringen van de klassen: 1, 2, 3, 5 en 7. Ook worden openbare tentoonstellingen georganiseerd, b.v.: 2e klas: handwerk; 8e klas: kopieën van impressionistische schilderijen.

Financiën

Rond kerstmis vinden velerlei presentaties plaats waarbij ook mensen verwelkomd worden die geen directe banden met de school hebben. Ondanks al deze bekendheid en de goede relaties met politici en intellectuelen kost het elk jaar weer enorme inspanning om de school draaiende te houden maar met alle hulp, ook vanuit Nederland, is het alsof de feniks, alle moeilijkheden ten spijt, steeds weer uit de as verrijst. Behalve het IHF hebben ook vertegenwoordigers van de IONA stichting en de ”Freunde der Erziehungskunst ” in Berlijn hulp geboden, nadat zij zich bij een bezoek aan Jerevan van de pedagogische kwaliteit van de school op de hoogde gesteld hadden. De ouderbijdragen zijn in de loop der jaren omhoog gegaan; er wordt vanaf september van 2008 per kind een bijdrage van € 54 per maand gevraagd.

De verwachting bestaat dat de staat € 12 per maand per kind zal gaan betalen.

Gebrek aan financiën hoeft voor de ouders geen belemmering te zijn om hun kinderen de school te laten bezoeken. Sinds de privatisering zijn er geen kinderen van school verdwenen om deze redenen. Ouders die meer kunnen betalen springen bij, maar dit is niet voldoende.

Salarissen

Omdat de salarissen van de leraren zo laag zijn hebben de meesten meerdere banen om hun gezin te kunnen onderhouden. Om de situatie van de leerkracht gezond te houden en de kwaliteit van het onderwijs daardoor te bewaken, is besloten de salarissen van de leerkrachten te verhogen tot € 240 per maand.

Verzoek om hulp

”Op dit moment is ons grootste probleem, hoe wij onze leraren aan onze school kunnen houden. Zonder goede leraren kan de Vrije School niet voortbestaan.

Wij verzoeken u dan ook weer zeer hartelijk, ons ook in de komende jaren te steunen. Wij begrijpen heel goed dat het ook voor u steeds moeilijker wordt om hulp te bieden. Natuurlijk hopen wij, in de loop der jaren steeds minder afhankelijk te zijn van de ondersteuning van buiten Armenië. Immers, elk jaar worden de levensomstandigheden voor de Armeniërs toch een beetje beter - maar voorlopig hebben wij helaas geen andere mogelijkheden. Nog steeds loopt ons werk gevaar en wordt de enige Armeense vrijeschool in haar bestaan bedreigd.

Intussen danken wij u van harte voor uw hulp gedurende al deze jaren.”

De leraren van de Aregnasan Waldorfschool

Wilt u deze school in Armenië een donatie geven, dan kunt u die schenking over maken naar het IHF onder vermelding van projectnummer 9339 Aregnasan Waldorfschool.